ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยการบริหารงานหมอดินอาสา พ.ศ. 2553
ระเบียบหมอดินอาสา
วิธีเข้าใช้งานเว็บไซต์หมอดินอาสา
6 ขั้น สู่ "นักวิจัยดิน" ท้องถิ่น : ใครๆ ก็เป็นเครือข่ายนักวิจัยดินได้
โลกร้อนกับการปรับตัวของชาวนา ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร