การจัดการพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียน
[ถอดบทเรียนจาก นายกำพล สถิต หมอดินอาสาประจำจังหวัดตราด]
การสร้างแปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน
[ถอดบทเรียนจาก นายอิทธิเชษฐ์ ชมพู หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านโคกพัฒนา อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย]
ทำเกษตรด้วยใจ ยังไงก็สำเร็จ
[ถอดบทเรียนจาก นายสุริยะ ชูวงศ์ เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ปี 2549 และเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2559]
การจัดการดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105
[ถอดบทเรียนจาก นายสกล พรมพิลา หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หมู่ 12 ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด]